Seiteninhalt

Statuten van de vzw Moving Art Studio

(vertaling van statuten alleen gepubliceerd in het Frans)

Onderwerp van de akte : Wijzigingen van de statuten naar de wet van 02/05/2002, Ontslagen, Herverkiezingen en Benoemingen van de Raad van Beheer

Tekst : Op de algemene vergadering van 28/12/2005 werd beslist om de oude statuten te annuleren en te vervangen door de volgende, overeenkomstig de wet van 02/05/2002 :

TITEL I - Benaming, sociale zetel

Art. 1. De vereniging is genaamd "Moving Art Studio", en wordt afgekort "MAS".

Art. 2. De sociale zetel van de vereniging wordt vastgelegd op Onderwijsstraat 51 in 1070 Brussel. Ze is gelegen in het juridisch arrondissement van Brussel.

TITEL II - Doel

Art. 3. De vereniging heeft als doel de ontwikkeling van artistieke creaties en de vrije uiting van ideeën in het domein van de nieuwe media en het Internet.

Ze realiseert haar doel met name door de volgende activiteiten :

Zij kan alle handelingen vervullen die indirect of direct op haar doel betrekking hebben. Zij kan met name haar steun lenen en zich interesseren voor elke op haar doel lijkende activiteit.

TITEL III - Leden

Art. 4. De vereniging bestaat uit effectieve en aangesloten leden. Het aantal effectieve leden kan niet minder zijn dan drie. Alleen de effectieve leden profiteren van de volledige rechten van de vennoten verleend door de wet en deze statuten.

Zijn effectieve leden:
1. De ondertekenaars
2. Ieder lid die, voorgesteld door twee effectieve leden, toegelaten wordt als effectief lid door een beslissing van de algemene vergadering waar twee derden van de stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zijn aangesloten leden :
de personen die de vereniging willen helpen of deelnemen aan haar activiteiten en die de statuten en de beslissingen, conform ermee genomen, respecteren en zich ervoor inzetten.

Art. 5. Toelatingen - Het toelaten van nieuwe leden wordt dwingend beslist door de Raad van Beheer. De toelating wordt beslist met meerderheid van stemmen. De beslissing moet niet gemotiveerd worden en is zonder verzoek.

Art. 6. Ieder persoon die lid wil worden van de vereniging moet een geschreven verzoek richten aan de Raad van Beheer.

Art. 7. Ontslagen - De effectieve en aangesloten leden zijn vrij zich op ieder moment uit de vereniging terug te trekken door hun ontslag schriftelijk aan de Raad van Beheer mede te delen. Het effectieve of aangesloten lid dat de bijdrage die hem toekomt in de maand waarin de oproep hem per post is gericht niet betaalt, wordt als ontslagnemend beschouwd. De uitsluiting van een effectief of aangesloten lid kan slechts door de algemene vergadering met de meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen uitgesproken worden. De Raad van Beheer kan, tot de beslissing van de algemene vergadering, de leden opschorten die schuldig zouden gemaakt hebben aan ernstige overtreding van de statuten of de wetten.

Art. 8. De aftredende vennoot, opgeschort of uitgesloten, evenals de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, hebben geen enkel recht op het sociaal fonds. Zij kunnen noch overzicht, noch overgave van rekening, noch plaatsen van zegels eisen of vereisen, alsook inventarissen, en vergoeding van de betaalde bijdragen.

TITEL IV - Bijdragen

Art. 9. De leden zijn aan geen enkele toegangsprijs of andere bijdrage gedwongen indien zij aan de vereniging een actieve medewerking van hun capaciteiten en toewijding verlenen. Voor alle andere effectieve en aangesloten leden wordt de betaling van een jaarlijks lidgeld voorzien.
Het bedrag van deze bijdrage wordt vastgelegd door de algemene vergadering. Deze mag nooit meer zijn dan 250 EUR.

TITEL V - Algemene vergadering

Art. 10. De algemene vergadering is samengesteld door alle effectieve leden. Ze wordt voorgezeten door de gedelegeerde beheerder van de Raad van Beheer of in geval van afwezigheid van de gedelegeerde beheerder, door een andere beheerder aangeduid door de gedelegeerde beheerder, of, als dat onmogelijk is, zal de algemene vergadering haar vergaderingsvoorzitter onder haar aanwezige leden kiezen alvorens met haar zitting te beginnen.

Art. 11. De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging. Ze bezit de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten worden erkend.

Vallen onder haar bevoegdheid :
1. wijzigingen aan de statuten ;
2. het aanduiden en ontslaan van beheerders ;
3. de goedkeuring van budgetten en rekeningen ;
4. de vrijwillige ontbinding van de vereniging ;
5. de benoeming en de herroeping van de commissarissen en de vaststelling van hun loon wanneer deze is voorzien ;
6. de kwijting die aan de beheerders en de commissarissen moet toegestaan worden ;
7. de verandering van de vereniging in een sociaal doelgerichte vennootschap ;
8. het uitsluiten van leden ;
9. alle gevallen waar de statuten het vereisen.

Alles wat niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering wordt toegekend valt onder de bevoegdheid van de Raad van Beheer.

Art. 12. Er moet minstens één algemene vergadering gehouden worden ieder jaar, in de loop van het eerste semester van het jaar. De vereniging kan op elk moment verzameld worden in buitengewone algemene vergadering bij beslissing van de Raad van Beheer en op vraag van minstens een vijfde van de effectieve leden.
Iedere vergadering zal plaatsvinden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de bijeenroeping.

Art. 13. De algemene vergadering wordt samengeroepen door de Raad van Beheer per brief of e-mail geadresseerd aan ieder effectief lid minstens 8 dagen voor de vergadering, en getekend door een beheerder in de naam van de Raad van Beheer.
De agenda wordt in de bijeenroeping vermeld. Behalve in de gevallen die in artikelen 8, 12, 20 en 26 quater van de wet van 27 juni 1921 worden bepaald, kan de vergadering beraadslagen over punten die niet in de agenda worden vermeld.

Art. 14. Elk lid heeft het recht om aan de vergadering deel te nemen. Hij kan zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. Elk lid kan slechts houder zijn van één volmacht.

Art. 15. Elk voorstel dat door een vijfde van de leden ondertekend is moet op de agenda geplaatst worden.

Art. 16. Alle effectieve leden hebben een gelijk stemrecht op de algemene vergadering, waar elk een enkele stem heeft. De aangesloten leden hebben geen stemrecht. Ze mogen desondanks wel deelnemen aan vergaderingen met een raadgevende stem.

Art. 17. De resoluties worden genomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of gevolmachtigde stemmen, behalve waar door de wet of deze statuten anders wordt besloten. Bij staking der stemmen is de stem van de gedelegeerde beheerder of de beheerder die deze vervangt beslissend. De stem van een eventuele vergaderingsvoorzitter is niet beslissend.

Art. 18. De algemene vergadering kan maar naar behoren over de ontbinding van de vereniging of statutenwijziging beraadslagen overeenkomstig artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 19. De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen ondertekend door de gedelegeerde beheerder en een beheerder. Deze notulen worden in het hoofdkantoor bewaard waar alle leden er kennis van kunnen nemen. De leden kunnen uittreksels van deze notulen vragen, ondertekend door de gedelegeerde beheerder van de Raad van Beheer en een beheerder.

Iedere wijziging aan de statuten moet bij de griffie van de rechtbank van de plaats van de zetel van de vereniging neergelegd worden. Hetzelfde geldt voor elke benoeming, ontslag of herroeping van een beheerder.

TITEL VI - Beheer

Art. 20. De vereniging wordt beheerd door een Raad van Beheer bestaande uit tenminste drie leden, benoemd onder de leden van de algemene vergadering. Hun mandaat loopt enkel ten einde door overlijden, ontslag of herroeping.

Art. 20. Als er een mandaat beschikbaar is, kan een beheerder voorlopig door de algemene vergadering benoemd worden. Hij beëindigt in dat geval het mandaat van de beheerder die hij vervangt. De aftredende beheerders zijn herkiesbaar.

Art. 22. De raad stelt onder zijn leden een gedelegeerde beheerder aan en twee beheerders. In geval van verhindering van de gedelegeerde beheerder, worden zijn functies door een van de andere beheerders aanvaard. De vervanger wordt door de gedelegeerde beheerder aangesteld.

Art. 23. De Raad komt bijeen na bijeenroeping van de afgevaardigde beheerder of van twee beheerders. Hij kan enkel uitspraken doen als de meerderheid van zijn leden aanwezig is. Zijn beslissingen worden genomen met volstrekte meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden. Een lid kan niet meer dan één volmacht in handen hebben. De stem van de afgevaardigde beheerder is overwegend.

Art. 24. De Raad van Beheer heeft de ruimste bevoegdheden voor het bestuur en het beleid van de vereniging. Hij kan met name alle betalingen uitvoeren en ontvangen, een kwitantie eisen of geven, stortingen doen en ontvangen, roerende of onroerende goederen verkrijgen, ruilen of afstaan; alsook een huurovereenkomst, zelfs voor meer dan negen jaar, nemen en geven; alle particuliere en officiële subsidies aanvaarden en ontvangen, alle giften en donaties aanvaarden en ontvangen, alle bedrijfs- en verkoopscontracten overeenkomen en afsluiten, alle leningen met of zonder garantie aangaan en uitvoeren, alle subrogaties en borgsommen overeenkomen en aanvaarden, sociale gebouwen hypothekeren, alle schulden en voorschotten overeenkomen en uitvoeren, alle contractuele of reële rechten opgeven alsook alle reële persoonlijke garanties, opheffing geven voor of na betaling van alle bevoorrechte of hypothekerende inschrijvingen, transcripties, invoeren of andere verhinderingen, pleiten als vrager en als verdedigen, voor om het even welke jurisdictie, alle oordelen uitvoeren, compromissen sluiten.

Art. 25. De Raad benoemt, zij het zelf als door mandataris, alle beambten, werknemers en personeelsleden van de vereniging en zet ze af. Hij kiest hun bezigheden en hun salaris.

Art. 26. De Raad delegeert het dagelijks beheer van de vereniging, met het gebruik van de handtekening betreffende dit beheer aan een gedelegeerd beheerder gekozen onder zijn leden of anderen en waarvan hij de machten en eventuele salarissen en bezoldigingen vastlegt. Als er meerdere zijn, handelen ze individueel.

Art. 27. De juridische acties zowel als vrager als als verdediger worden aangespannen of ondersteund in naam van de vereniging door de Raad van Beheer.

Art. 28. De handelingen die de organisatie begint, anders dan die van het dagelijkse beleid, worden ondertekend door tenminste één afgevaardigde van het beheer, ofwel door de gedelegeerde beheerder, ofwel door twee beheerders, dewelke hun bevoegdheden niet zullen moeten rechtvaardigen tegenover derden.

Art. 29. De beheerders gaan, door hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. Dat mandaat wordt gratis uitgevoerd.

TITEL VII - Reglement van interne orde

Art. 30. Een reglement van interne orde zal kunnen voorgesteld worden door de Raad van Beheer aan de algemene vergadering. Wijzigingen aan dit reglement zullen kunnen aangebracht worden door een algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van aanwezige of gevolmachtigde leden.

TITEL VIII - Varia

Art. 31. De sociale uitvoering begint op 1 januari om op 31 december af te lopen.

Art. 32. Behalve als de wet het vereist, kan de algemene vergadering een commissaris aanduiden, lid of niet, met als taak de rekeningen van de vereniging te controleren en hem zijn jaarlijks rapport voor te stellen.
Ze zal de duur van haar mandaat bepalen.

Art. 33. In geval van ontbinding van de vereniging, zal de algemene vergadering de vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheden bepalen en de bestemming aangeven die aan de sociale netto activa moet gegeven worden.

Art. 34. In alle gevallen van vrijwillige of juridische ontbinding, op om het even welk moment, of om welke reden ze zich ook voordoet, zullen de netto activa van de vereniging bestemd zijn voor een belangeloos doel. Deze bestemming zal verplicht gerealiseerd worden ten gunste van een organisatie die een doel zo dicht mogelijk bij dat van de vereniging nastreeft. De eventuele ter beschikking gestelde goederen van de vereniging door zijn leden, keren bij de ontbinding terug aan hun eigenaars.

Art. 35. Duur - De vereniging wordt gevormd voor onbepaalde duur.

Art. 36. Al wat niet expliciet voorzien is in de huidige statuten wordt vastgesteld door de wet van 27 juni 1921 over de verenigingen zonder winstoogmerk.

Herverkiezingen : De algemene vergadering van vandaag heeft herverkozen als beheerders :
M. Jens-Ingo Brodesser

Benoemingen : De algemene vergadering van vandaag heeft aangesteld als beheerster :
Mme Bénédicte Beauloye

Ontslagen : De algemene vergadering van vandaag heeft het ontslag als beheerster aanvaard van :
Mme Laurence De Jonge

De Raad van Beheer is dus als volgt samengesteld :
Gedelegeerd beheerder die het dagelijks bestuur van de vereniging waarborgt : Jens-Ingo Brodesser
Beheerster : Bénédicte Beauloye